Kolakisama ya White Cube

Epesamaki milulu pona mbula mitano na centre de recherche International sur l’art et les inégalités économiques ya Lusanga (LIRCAEI).

Avril 21-22, 2017

LIRCAEI, Bulungu, na mboka Kwilu, na mabele ya RD Congo.

Pona ko yeba ba sango na biso botala na cite ya www.humanactivities.org.

A PROPOS

Na les 22-23 Avril 2017, White Cube esika ya ndako ya bikeko ya lolenge ya sika pona lokumu ekolakisama na mbala ya yambo na esika ya plantation ya kala ya Unilever Na Lusanga na bolai ya ntaka 650km na ngele (sud) ya Kinshasa, na RD Congo.

Esalami na OMA, White – Cube ezali eloko moko ya boluki luki ya art na mokili mobimba pe ya bobombi misolo na Lusanga (LIRCAEI).

Kobanda ba mbula mingi koleka ba plantation ezalaki pona bolamu ya basali ya mosiki pe misala ezalaki ya pasi makasi eteni ya mbongo epesamaki pona kopesa baoyo basali ya art pe bo sosoli tina ya art, na bolingo pe biloko kitoko.

Mibeko ya LIRCAEI eye kokweyisa lolenge oyo ba plantation ezalaki kopesa misolo na art na Lusanga White Cube eko bendaka ba mbongo pe bolakisami ya pe mbonguana ya solo ya ba plantation pona kosala na lisanga pe bobatelami ya bikela bia Nzambe pona ba post-plantation.

Visite

Bolakisami ya yambo ya White Cube ekozala ebandeli ya milulu ya boluki luki oyo eko salema na a LIRCAEI pona mbula mitanu.

Na mokolo ya mikitanu le 21 Avril 2017 milulu ya bozongi ya WHITE CUBE pe bofungwami ya botalisami ya liboso ya misala ya art pe ya bikeko.

Na sima ya boyambi, sinema na kombo « THE GLOBALISATION TAPES » ekolakisama. Sinema oyo esalemi na basali ba plantation ya mboka Indonesie na boyokani na mosali bilili ya mboka Indonesie JOSHUA OPENHEIMER, oyo azwa mbala mingi mbano ba bengi ba OSCARS.

Na mokolo na poso le 22 Avril 2017 ekosalema masolo ya mituna pe biyano na bato nionso na oyo etali boyokani kati na bopesami ba mbongo na basali art pe lolenge ya plantationnaire kati na bango ekozala lokola batangi bakelasi ya likolo (universitaires) ba Sali minene pe bakonzi ya politiki, lokola SUHAIL MALIK (co-directeur du master na Beaux-arts na Goldsmith University ya Londres) AZU NWAGBOGU (fondateur pe directeur ya Lagos photo festival pe ya fondation ya basali bikeko ya Africa pe René Ngongo mokonzi ya baloni pe basali art ya ba plantation Congolaise, Président fondateur ya Green peace Congo pe moto oyo azwaki mbano na 2009 ba bengi « RIGHT LIVELIHOOD AWARD » oyo ayebana lokola mozwi mbano NOBEL ALTERNATIF).

Na sima ya midi babengami bako kende kolona banzete oyo ebotaka mbuma bisika CATPC emekaka mayele na bango ya boloni. Sete ekobetama makasi likolo ya babeti miziki ya lisanga ya bato ya Congo Demokratik pe na bolakisi milulu ya bato nionso.

Programme

 • Na mokolo ya mitano 21 Avril 2017
 • 9h - bilei ya tongo.
 • 11h – milulu ya bofungwami ya misala pe bilei ya muke.
 • 13.30h - Lunch
 • 18h – bilei ya makasi
 • 20h – sinema
 • Mokolo ya motoba
 • 9h - bilei ya tongo
 • 11h mituna pe biyano
 • 13h 30’ bilei ya moyi
 • 15h – boloni banzete na bato nionso
 • 18h – bilei ya makasi
 • 20h – miziki
 • 21h – bisengo ya pokwa

Milulu oyo ekosalema na lingala pe na Français pe bosalisi ekozala pona ba oyo ba yokaka Anglais

Bokoti na milulu ezali ofele, bopesi misolo ekozala pona kolala pe kolia ya babengami.esengami na babengami kosolola na coordinateur awa.

Exposition

Pona kosunga bolakisami ya milulu oyo ya boluki luki sete ekobetama na botiami ya post plantation, CATPC ezo bongisa bolakisami ya boyokani kati na art, bobatelami bikela pe nkita.

Bolakisami oyo ekosalisa pona botomboli misala ya WHITE CUBE oyo ekopesama na bato ya Lusanga.

Basali art lokola : Kader Attia, Sammy Baloji, Marlene Dumas, Michel Ekeba, Eleonore Hellio,Carsten Höller, Irene Kanga, Matthieu Kasiama, Jean Kawata, Mbuku Kimpala, Thomas Leba,Jérémie Mabiala, Daniel Manenga, Mega Mingiedi, Emery Mohamba, Cedrick Tamasala et Luc Tuymans.

Research

Le Master-Plan

Le jardin experimental du CATPC

Les sculptures ya chocolat

Cercle d'art des travailleurs de plantation Congolaise

Localisation

Institute for Human Activities

Plate- forme en ligne